صنایع دستی

صنایع دستی شل لوازم آشپزخانه ، وسایل خانه و لوازم جانبی نفیس را شامل شود. لوازم آشپزخانه شامل قاشق های پوسته ای ، چاقوهای پوسته ای و چنگال است. وسایل خانگی شامل جعبه های صابون ، شانه های پوسته و ... لوازم جانبی منزل شامل صنایع دستی مختلفی مانند صدای زنگوله های صدفی است. ما عمدتا در آشپزخانه صدف و محصولات خانگی مشغول هستیم. ما خدمات حرفه ای و سفارشی را ارائه می دهیم تا نیازهای هر مشتری را برآورده کنیم.